Po wakacyjnej przerwie wznawia rozgrywki KALPN-6 .
piątek, 25 sierpnia 2017 09:14

logotyp KALPN maleKo?cz? si? wakacje a to oznacza, ?e wracamy na boisko aby doko?czy? rywalizacj? w ramach Kartuskiej Amatorskiej Ligi Pi?ki No?nej 6.

 Zgodnie z zapowiedzi? drug? rund? rozpoczynamy 6 wrze?nia. Tabela zosta?a podzielona na dwie grupy a zespo?y zachowuj? dotychczasowy dorobek punktowy. Zespo?y z czo?wki powalcz? o puchary natomiast pozosta?ey ekipy o jak najlepsze miejsca w klasyfikacji ko?cowej. W w?a?ciwej zak?adce tabeli znajduje si? terminarz na pierwsze dwie kolejki, pozosta?e b?d? uzupe?niane na bie??co. Ostatnie mecze zosta?y zaplanowane na 4 pa?dziernika.