środa, 10 maja 2017 13:26

Zarz?d KSS „Sokó?” w Kartuzach zaprasza cz?onków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odb?dzie si? w dniu 19.05.2017 o godzinie 18.00 w siedzibie firmy „Zbrójstal” w Kartuzach ul. Bieli?skiego.

 

 

Pocz?tek obrad:

W I terminie godz.  18.00

W II terminie godz. 18.15

Zgodnie ze Statutem KSS „Sokó?” Kartuzy uchwa?y Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie s? wa?ne bez wzgl?du na liczb? cz?onków obecnych na zebraniu.

Porz?dek Walnego Zebrania Sprawozdawczego KSS Sokó? Kartuzy

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodnicz?cego Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porz?dku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwa? i Wniosków
 5. Sprawozdanie z dzia?alno?ci Zarz?du KSS Sokó? za 2016 r.
 6. Sprawozdanie finansowe
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSS Sokó? Kartuzy za 2016 r.
 8. Dyskusja.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzaj?cej prawomocno?? obrad.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania z dzia?alno?ci Zarz?du KSS Sokó? za 2016 r. i udzielenie absolutorium.
 11. Zatwierdzenie bilansu i rachunków za 2016 r.
 12. Przedstawienie projektu planu pracy KSS Sokó? na 2017 rok.
 13. Podj?cie uchwa? w sprawach:

- przyj?cie planu pracy KSS Sokó? na 2017 rok.

- przyj?cie innych uchwa? dotycz?cych dzia?alno?ci KSS Sokó?

       13. Wolne wnioski.                                                                                                                                 

       14. Zako?czenie obrad.

Materia?y sprawozdawcze Zarz?du KSS Sokó? i Komisji Rewizyjnej dost?pne do wgl?du w dniu 19.05.2017 od godz. 17.30