Historia Rozgrywek KHLPN
środa, 28 października 2009 15:55

kwidzinski_dombke.jpgPopularn? w naszym mie?cie amatorsk? lig? pi?ki no?nej zainaugurowali?my w sezonie 1989/1990. Wystartowa?a pod nazw? Amatorska Liga Pi?karska. Zasady gry by?y inne ni? obecnie a przepisy i regulamin by? zmieniany wielokrotnie. Wymusza?y to kolejne do?wiadczenia, ktre nabywali?my co roku . Kiedy? liga toczy?a si? wed?ug zasady, ?e po dwch przegranych spotkaniach dana dru?yna odpada?a z dalszych gier, a? do wy?onienia finalistw. Dzisiaj mamy regularn? lig?, obowi?zuj? przepisy Futsal   a zawody prowadz? profesjonalni s?dziowie. Kartuska Halowa Liga Pi?ki No?nej jest imprez? zorganizowan? przede wszystkim dla amatorw ale staramy si? aby poziom organizacyjny nie odbiega? od profesjonalnych zawodw.

Pierwsze dwie edycje w latach 1989/90 i 1990/91 rozgrywali?my w sali sportowej wczesnej Zasadniczej Szko?y Zawodowej przy ul. Wzgrze Wolno?ci. Nast?pnie rozgrywki zosta?y przeniesione do najwi?kszej w tych czasach sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 na os.Wybickiego, gdzie grali?my do 12 edycji czyli do 2003 roku. Obecnie rozgrywki obdywaj? si? w najnowszej kartuskiej hali sportowej przy Gimnazjum nr 1. 
konkol.jpgOrganizatorem ligi do roku 1997 by?o nieistniej?ce ju? Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Komunalni dzia?aj?ce przy Powiatowym Przedsi?biorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ktre uleg?o likwidacji w zwi?zku  ze sprywatyzowaniem wymienionego przedsi?biorstwa. W miejsce TKKF Komunalni powo?ane zosta?o Kaszubskie Stowarzyszenie Sportowe Sok? kontynuuj?ce bez przerwy kartusk? lig?.

W wymienionych dwch pierwszych sezonach 1989/90 i 1990/91 startowa?o po 8 zespo?w pi?karskich bez podzia?u na I i II lig?, a reprezentowa?y one nie tylko Kartuzy, bowiem bardzo silne zespo?y reprezentowane by?y przez gmin? Sierakowice i Przodkowo. By?y to typowe  turnieje pi?karskie. Du?e zainteresowanie tymi turniejami, ktre wtedy nie by?y jeszcze wypromowane spowodowa?o, ?e organizatorzy zdecydowali si? na utworzenie regularnych rozgrywek w formie typowej ligi pi?karskiej. W kolejnych latach liczba dru?yn systematycznie ros?a. Od samego ocz?tku trwania ligi prowadzono rwnolegle wsp?zawodnictwo o tytu? najlepszego zawodnika (potem wprowadzono nazw? o najwszechstronniejszego zawodnika), o najlepszego bramkarza i najskuteczniejszego zawodnika. To wsp?zawodnictwo trwa po dzie? dzisiejszy.

Zmiany

Wraz z do?wiadczeniem nabywanym przez organizatorw w kolejnych latach rozgrywek zmienia?a si? nasza liga. W sezonie 1991/92 rozgrywki zosta?y przeniesione do wspomnianej SP 5 i przyj??y nazw? Kartuska Halowa Liga Pi?ki No?ne j. Wwczas jeszcze nie wprowadzono podzia?u dru?yn na I i II lig? . Ten system przyj?li?my stosunkowo p?no bo w sezonie 1997/98 i zosta? utworzony z 20 dru?yn (po 10 dru?yn w ka?dej lidze). Wcze?niej istnia? rwnie? podzia? na grup? m?odsz? i grup? dombke_tersa.jpgstarsz?. Ten podzia? powsta? gdy zdecydowano si? na obni?enie wieku uczestnikw do 16 lat W nast?pnych sezonach ilo?? zespo?w uczestnicz?ca w rozgrywkach by?a r?na, ale nigdy nie by?o ich mniej ni? 14. Id?c z duchem czasu i uwzgl?dniaj?c sugestie samych uczestnikw wprowadzali?my kolejne zmiany.
Istotne przynios?a nam 15 edycja kiedy to postanowili?my aby wszystkie mecze prowadzi?a podwjna obsada s?dziowska. Kolejny sezon to ju? prawdziwa rewolucja. Wprowadzono przepisy Futsal. Spowodowa?o to m.in. wyd?u?enie czasu gry do 2x20 minut, wprowadzenie fauli akumulowanych, brak mo?liwo?ci swobodnej gry z bramkarzem. Zespo?y musia?y si? przestawi? na gr? techniczn?, mniej si?ow? a co za tym idzie bardziej bezpieczn?. Tym samych mecze sta?y si? ciekawsze i bardziej widowiskowe.

Dru?yny

Przez kartuskie rozgrywki przewin??o si? sporo dru?yn z ca?ego powiatu a nawet z poza jego granic. Przewa?nie, zesp? ktry zdecydowa? si? na gr? na Kartuzach pozostawa? w niej na kilka kolejnych sezonw. Przyk?adowo w sezonie 1995/96 w lidze gra?o 36 zespo?w a rozgrywki trwa?y do maja ! W pami?ci pozostaj? ekipy Gaspolu, Dromosu, Drinka Ostrzyce, Emaus Pomieczy?ska Huta, Dom stare_strzal.jpgHandlowy Kartuzy czy graj?ce do dzisiaj Elus Kartuzy, Grunke Somonino, Zarex Kartuzy. Jednak najwi?cej sezonw w historii KHLPN  ma na swoim koncie Familia Borowo. Zesp? ten dzisiaj wyst?puje pod nazw? Kostbet - Fam Miszewko. ?rednia wieku zawodnikw wystepuj?cych w tej ekipie od wielu la nale?y do najwy?szych. Jednach nie przeszkadza to aby zawsze wysoko ko?czy? rywalizacj? w tabeli II ligi. Wieloletnim zawodnikiem, a obecnie kierownikiem dru?yny jest kolega Janusz Ja?d?ewski. Jak sam mwi najwa?niejsze dla tej DRU?YNY nie s? puchary czy medale, a mo?liwo?? uprawiania sportu i oderwania si? od codziennych obowi?zkw.

Nale?y stwierdzi?, ?e jest coraz lepsze zdyscyplinowanie w?rd dru?yn i zawodnikw. tak? ocen? przyjmujemy na podstawie niewielkiej ilo?ci walkowerw co ?wiadczy o tym, ?e pi?karze-amatorzy po prostu chc? i lubi? swj wolny czas sp?dza? w hali sportowej rywalizuj?c z kolegami z innych zespo?w.

Niestety zmiany regulaminowe spowodowa?y znaczny wzrost kosztw organizacji rozgrywek. Okaza?o si? jednak, ?e mimo wzrostu "wpisowego" liczba dru?yn wcale si? nie zmniejszy?a. Zespo?y doskonale radz? sobie w nowych warunkach. Dzisiaj prawie ka?da ekipa posiada swojego sponsora i wyst?puje w rozgrywkach pod jego nazw?, promujac w ten sposb firm? w lokalnym ?rodowisku.

 Kibice

stare_kibice.jpgJednym z istotnych elementw odr?niaj?cym nasz? lig? od podobnych w okolicy s? kibice. Mimo ?e warunki do ogl?dania na trybunie nie s? najlepsze, zawsze licznie pojawiaj? si? na widowni, ?ywio?owo dopinguj?c swoje zespo?y. S? to cz?sto ca?e rodziny, ktre kibicuj? swoim bliskim czy znajomym. Dzi?ki temu mecze maj? klimat prawdziwego widowiska sportowego a zawodnicy wyst?puj?cy na parkiecie graj? na swoim najwy?szym poziomie.

Statystyka

stare_zarex.jpgPoniewa? nie zachowa?y si? ?adne dokumenty z pierwszych lat kartuskiej halwki ze wzgl?du na fakt, i? w zlikwidowanym PGKiM przez nieostro?no?? zlikwidowano wszystkie dokumenty TKKFKomunalni (dotyczy?y one nie tylko pi?ki no?nej, ale rwnie? innych dyscyplin sportowych organizowanych przez TKKF) tylko z pami?ci mo?na odtworzy? dane z tamtych lat.
Przyjmuj?c przeci?tn? ilo?? 140 rozegranych spotka? w sezonie (jeden mecz trwa? 2x15min) to
wynosi?o to 70 godzin gry na parkiecie, a przez 13 sezonw wynosi?o to 910 godzin czystej gry. Trudno ustali? ilo?? rozegranych spotka? w okresie 1989-2001 jednak nie by?o ich mniej ni? 1820 spotka? (zak?adaj?c ?redni? ilo?? spotka? w granicy 140 w sezonie).

zakonczenie.jpgZagini?cie dokumentacji z pierwszych sezonw halwki nie pozwala na podanie konkretnej liczby strzelonych bramek, niemniej ?rednia ilo?? zdobytych goli w 1 sezonie oscylowa?a w granicach 750 - 850, a wi?c w okresie 13 lat istnienia halwki zdobyto ich od 9750-11050.

Konkretne dane mamy od XIV edycji czyli od roku 2003. Od tego czasu do dnia dzisiejszego rozegrano 771 meczy w ktrych strzelono 5974. Na boisku pi?karze sp?dzili ??cznie ok. 480 godzin.

Szacujemy wiec, ?e ??czna liczba goli w kartuskiej lidze oscyluje w granicach 15724 17024 a czas sp?dzony na parkiecie to w sumie oko?o 1400 godzin.

Gra? mo?e ka?dy

elwoz.jpgNasza kartuska halwka zawsze by?a i jest dost?pna dla wszystkich ch?tnych a organizacj? poszczeglnych dru?yn zajmowali si? ich kierownicy i kapitanowie. Nale?y szczeglnie mocno podkre?li? rzecz najistotniejsz?: udzia? w kartuskiej halwce jest osobist? spraw? ka?dego zawodnika na zasadzie dobrowolno?ci a jedynym warunkiem jest brak przeciwwskaza? lekarskich.

Jeste?my w miar? dobrze zorganizowani, a wszystkie dzia?ania podporz?dkowane s? regulaminowi do ktrego wprowadza si? w zale?no?ci od sytuacji ma?e poprawki. Rozpocz?cie sezonu zawsze jest poprzedzone spotkaniem organizacyjno z udzia?em zainteresowanych osb z poszczeglnych dru?yn. Zazwyczaj sezon rozpoczyna si? w listopadzie, a ko?czy si? tradycyjnie na prze?omie lutego i marca uroczysto?ci? og?oszenia oficjalnych wynikw dru?ynowych i indywidualnych, wr?czeniem: pucharw, dyplomw, medali i nagrd rzeczowych. W uroczysto?ciach bior? udzia? przedstawiciele w?adz samorz?dowych i sponsorw.

Kartuska halwka jest w 80% imprez? samofinansuj?c? si? z dokonanych tak zwanych wpisowych ustalonych w oparciu o kalkulacj?. Dotacje finansowe otrzymujemy z bud?etu gminy Kartuzy (od 1997 roku), a przeznaczone s? przede wszystkim na zakup pucharw, dyplomw, medali i nagrd.

Wi?cej ni? sport

admax.jpgNie b?dzie przesad? je?li stwierdzimy, ?e nasza liga to wi?cej ni? typowe rozgrywki pi?karskie. To swoisty rodzaj subkultury, w ktrej liczna grupa ludzi przy okazji meczu wykorzystuje nasze rozgrywki do spotka? ze znajomymi, przyjaci?mi czy nawet rodzin?. Wiele zespo?w przygotowuje si? na d?ugo przed startem sezonu a okres pomi?dzy kolejnymi  edycjami to swego rodzaju okno transferowe, w ktrym zespo?y dokonuj? zmian w swoich sk?adach. W tym ?rodowisku o lidze mwi si? cz?sto i wsz?dzie. Zarwno na treningach jak i na spotkaniach towarzyskich w?rd m?odzie?y. Komentowane s? ca?e kolejki jak i pojedyncze mecze. Zapewne sprzyja temu du?e zainteresowanie lokalnych mediw, w ktrych zawsze pojawiaj? si? obszerne relacje z przebiegu rozgrywek.

Kartuska Halowa Liga Pi?ki No?nej jest prawdopodobnie najstarsz? tego typu d?ugofalow? imprez? pi?karsk? pod dachem na terenie by?ego wojewdztwa gda?skiego, a z ca?? pewno?ci? najstarsz? ze wszystkich okolicznych powiatw.

 

Ni?ej przedstawiamy ko?cowe tabele z ostatnich kilku lat  oparte na materia?ach, ktre uda?o nam si? zebra?

gryf.jpgSezon 1994/95 

grupa starsza

1 Gama Elwoz

2 Sok? kartuzy

3 Pogromcy Ognia Kartuzy

4 Roma ?ukowo

5 Cartusia Kartuzy

6 Radunia ?ukowo                                                                          

7 Drink Ostrzyce

8 Auto Z?om ?ukowo

kluge.jpggrupa m?odsza

1 Ester Przodkowo

2 Wedam St??yca

3 Nadir Sierakowice

4 XYZ Kartuzy

dalej brak danych

Sezon 1995/96

I Liga

1 Nypel Przodkowo

2 Hydrogol Kie?pino

dalej brak danych

II Liga

1 Dromos Ekspert Kartuzy

2 Swan Pol ?ukowo

dalej brak danych

elwoz.jpgSezon 1996/97

I Liga

1 Nasz Dach St??yca

2 Gama Sierakowice

3 Dromos Kartuzy

4 Emaus Pomieczy?ska Huta

5 Hydrogoll Kie?pino

6 Pogromcy Ognia Kartuzy

7 Gaspol ?apalice

8 Familia Borowo

9 Drink Ostrzyce

10 Swan Pol ?ukowo

11 Gryf Kartuzy

12 Naprzd Kczewo

II Liga

1 Admax Kartuzy

2 Cafe Club Kartuzy

3 Infracor Niest?powo

4 Bloemen Kartuzy

5 Klejna Puzdrowo

6 Mini Sam Ma?kowo

7 Damroka Chmielno

8 Orion Dzier???no

9 Almar Kartuzy

 

wolwes.jpgSezon 1997/98 

 I Liga

1   Pogromcy Ognia Kartuzy           45            70 32

2   Admax Kartuzy                         39            73 38

3   Dromos Kartuzy                        38            60 30

4   Amator Kie?pino                        30            64 52

5   Gaspol ?apalice                         23            33 46

6   Emaus Pomieczy?ska Huta        22            49 55

7   Gryf Kartuzy                            22            45 57

8   Drink Ostrzyce                         19            34 62

9   Swan Pol ?ukowo                     16            29 44

10  Familia Borowo                        7              29 69

 

kielpino.jpgII Liga

 1   Prokart Kartuzy                    38            70 24

2   Klejna Puzdrowo                   38            63 29

3   Mini Sam Ma?kowo                36            43 24

4   Almar Kartuzy                      33            52 -28

5   Intereko Kartuzy                   32            54 33

6   Bloemen Kartuzy                   25            51 48

7   Damroka Chmielno                24            38 44

8   Izobud Somonino                   20            40 49

9   Plastico Przodkowo                13            40 68

10  Nadle?nictwo Kartuzy            1              21 126

naprzod.jpgSezon 1998/99

I Liga

1   Atlas                                   39            68 46

2   Dromos Kartuzy                    35            72 30

3   Gryf Kartuzy                        35            50 41

4   Admax Kartuzy                    33            64 42

5   Gaspol ?apawice                  32            56 36

6   Orion Dzier???no                  21            33 47

7   BIS Kartuzy                         20            45 53

8   Prokart Kartuzy                    19            42 52

9   Klejna Puzdrowo                  14            45 - 79

10 Drink Ostrzyce                      8              38 88

stare_zwarcie.jpgII Liga

1   Hefajstos  Borkowo                28            36 30

2   Zieloni Kartuzy                       27            48 31

3   Familia Borowo                     26            44 26

4   Mini Sam Ma?kowo                23            32 27

5   Almar Kartuzy                      19            38 37

6   Plastico Przodkowo               14            38 41

7   Damroka Chmielno               11            25 53

8   Nadle?nictwo Kartuzy            11            30 46

X edycja KHLPN 1999/00

 I Liga (tabela ko?cowa po rywalizacji play-off)

1   Gryf Kartuzy

2   BIS FOR Kartuzy

3   Orion dzier???no

4   Gaspol ?apalice

5   Dromos kartuzy                   

6   Prokart Kartuzy

7   Hefajstos Borkowo

8   Skok Kartuzy                   

                

stare_mur.jpgII Liga

 1   Czech Trans Kartuzy                           56            82 39

2   Prestol Przodkowo                                45            75 39

3   Plastico Przodkowo                               45            54 41

4   Familia Borowo                                    41            73 47

5   Mini Sam Ma?kowo                               41            61 42

6   Gratis Kartuzy                                      29            64 67

7   Wodjar Ostrzyce                                  28            64 47

8   Koguty Puchlino                               26            52 72

9   Szpital Dzier???no                            22            66 77

10 Drink Ostrzyce                                 21            45 72

11  Nadle?nictwo Kartuzy                       16            62 76

12 Aryton Chmielno                 wycofany z rozgrywek

 

stare_gol.jpgSezon 2000/01

I liga (play-off)

1 Dromos Kartuzy

Czechtrans Kartuzy

Jase Kartuzy

Orion Dzier???no

Gaspol ?apawice

Gryf Kartuzy

Prokart Kartuzy

 

II Liga

1  Izobud Somonino                                      47            52 - 33

2  Grski Kartuzy                                           45            102 - 47

3  Danteam Grzybno                                      42            58 40

4  Skok Kartuzy                                             37            45 - 49

5  Mini Sam Ma?kowo                                      36            60 - 44

6  Coltex Dakar Kartuzy                                  34            65 - 46

7  ABA Staniszewo                                        39            55 - 58

8  Antado Gdynia                                          29            53 - 51

9  Familia Borowo                                          27            52 - 67

10  Drink Ostrzyce                                         24            53 - 72

11  Skrzeszewo Skrzeszewo                           15            22 - 53

12  Nadle?nictwo Kartuzy                               13            36 - 93

 

stare_komin.jpgXII Edycja KHLPN 2001/02 

I Liga

1   Danteam Grzybno                                   30            41 - 25

2   Jase Kartuzy                                          30            46 22

3   Grski Kartuzy                                        25            23 25

4   Dromos Kartuzy                                      24            34 24

5   Alians III Kartuzy                                    18            27 39

6   Gaspol ?apalice                                      14            15 20

7   Mini Sam Ma?kowo                                 10            21 44

8   Izobud Somonino                                    6             15 39
 

II Liga

1   Familia Borowo                                     46            59 25

2   Abro ?ukowo                                      44            79 29

3   Swan Pol ?ukowo                                39            72 29

4   Atlas Gor?czyno                                   32            56 38

5   Prokart Kartuzy                                    29            63 39

6   Elus Kartuzy                                         24            36 33

7   Amator Kie?pino                                    18            48 89

8   Nadle?nictwo Kartuzy                            17            53 60

9   ABA Staniszewo                                   10            39 90

10  Piachu Kartuzy                                      0             11 89


 

stare_ziemia.jpgXIII Edycja KHLPN 2002/03

I Liga

1   Jase Kartuzy                                            24            27 25

2   Grski Kartuzy                                         22            37 21

3   Abro ?ukowo                                           20            32 24

4   Dromos Kartuzy                                       19            26 16

5   Swan Pol Kie?pino                                     18            35 32

6   Gaspol Kobysewo                                     17            27 - 27                           

7   Atlas Gor?czyno                                        0            15 54

II Liga

1   Sezam Extra Sie? Kartuzy                             42            100 22

2   Familia Borowo                                           27            48 35

3   Elus Kartuzy                                               23            36 29

4   Grunke Somonino                                        23            36 42

5   Prokart Kartuzy                                           22            53 25

6   Zarex Kartuzy                                             12            37 58

7   Caros Borowo                                             8              18 57

8   Los Gryfos Kartuzy                                       7              20 71

XV edycja KHLPN 2004/05

stare_radosc.jpgI Liga
1   Sezam Extra Sie? Kartuzy                         30            63-25

2   Grski Kartuzy                                         27            57-26

3   Tabaka Kartuzy                                       19            28-32

4   Bud Bau Kartuzy                                      18            30-43

5   U.T. Konkel Kartuzy                                 15            31-40

6   Elus  Kartuzy                                           10            28-40

7   Dromos Kartuzy                                       6              25-56                                  

                                                                                                                             

II Liga

1  Gaz Rom Kobysewo                                  33            85-26                                   

2  Dom Handlowy/Zarex K-zy                        33            77-20

3  Grunke Somonino                                     27            52-24

4  Familia Borowo                                        20            45-48

5  Geo Ekspert Kartuzy                                 19            38-38

6  Wod Kan Kartuzy                                      5             31-56

7  Mad Bud Kie?pino                                     13            32-61

8   Iuvenes Kartuzy                                      1             16-102

XVI edycja 2005/06

 I Liga

1 Elus Kartuzy                                            34            91 - 39

2 Dom handlowy Kartuzy                            32            69 39                                  

3 Dromos Kartuzy                                       27            70 48

4 Grunke Somonino                                    20            70 61

5 Gaz Rom Kobysewo                                 17            40 55

6 Tabaka Kartuzy                                       15            56 61

7 Wro?ski Kie?pino                                       9              45 87

8 Murano Kartuzy                                        7              41 92

II Liga

1  Stoldar Reskowo                                   33            102 42

2  Familia Borowo                                      33            74 48

3  P.W. Millenium Somonino                         31            75 31

4  Atut Kartuzy                                           29            74 29

5  Sezam Furman Kartuzy                           27            86 53

6  Blue Devils Kartuzy                                24            54 47

7  GPD S.A. Miechucino                              19            62 50

8  AGD RTV Zarex Kartuzy                          18            61 42                                  

9  Atlas Gor?czyno                                     16            44 57

10 Teletronik Karuzy                                  15            51 55

11  Geo Ekspert Kartuzy                             10            28 51

12  Milowy Skok Kartuzy                            10            59 90

13  Karud Kie?pino                                       4            22 104

14  Iuvenes Kartuzy                                    0            10 94

XVII edycja 2006/07

 I Liga

 1 Dom handlowy Kartuzy                          35            98 40

2 Grunke Somonino                                   31            81 - 36

3 Elus Kartuzy                                           29            51 31

4 Coltex Plus GSm Kartuzy                         27            77 40

5 P.W. Millenium Kartuzy                           15            62 86

6 Dromos Kartuzy                                     13            54 89

7 Gaz Rom Kobysewo                               10            38 87

8 Stoldar Reskowo                                     2             35 106                                   

II Liga

1   Kaszub Miechucino                                34            117 25

2   Kostbet Fam Borowo                            30            62 30

3   Tombud Elewacje Kartuzy                     27            117 25

4   Karud Kie?pino                                      25            83 43

5   Atut Gor?czyno                                    19            44 44

7   Blue Devils Janca Kartuzy                      14            51 52

8   Skok Stefczyka Kartuzy                         14            59 61

9   Grunke II Egiertowo                              13            63 73

10  Wodjar Ostrzyce                                   12            32 67

11  Geo Ekspert Kartuzy                             12            27 58

12  Iuvenes Kartuzy                                   6              18 78

13  Amigos Kartuzy                                    0              28 -112

XVIII Edycja 2007/08

 I Liga

 1 Dom Handlowy Kartuzy                        37            82 27

2 Grunke Somonino                                  30            71 50

3 Architraw ?apawice                               22            54 58

4 Dromos Kartuzy                                    21            52 48

5 Elus Kartuzy                                         19            58 40                                         

6 Kaszub Miechucino                                 17            46 48

7 AGD RTV Zarex Kartuzy                        10            34 75                                        

8 Karud Kie?pino                                       6             34 85

 II Liga 

1   Tombud Elewacje Kartuzy                  35            102 24

2   Kostbet Fam Borowo                          28            49 34

3   TVK Teletronik Kartuzy                       26            56 23

4   Energa Kartuzy                                  26            61 31

5   Bofarm Kartuzy                                  22            61 59

6   Drink Team Kolbudy                           22            55 43

7   Bucik Kartuzy                                     21            57 41

8   Elwoz Szklana                                    19            56 37

9   Big Stars Ostrzyce                              19            47 36

10  KS Delbud Przywidz                           18            52 59

11  Goka Skrzeszewo                               13            34 51

12  Kwiaciarnia Zaremba Kartuzy               10            43 50                                      

13  Iuvenes Kartuzy                                  6           15 81

14  Amator Kie?pino                                  0           17 130

XIX Edycja 2008/09

 I Liga

1 Elus Kartuzy                                        30            56 30

2 M?ciwoj Kartuzy                                   26            58 27

3 Grunke Somonino                                 25            62 47

4 Tombud Elewacje Kartuzy                     23            46 38

5 Kominiarz ?ukowo                                22            57 66

6 Architraw ?apalice                                20            53 43

7 Metal Serwis Wandtke                          13            49 76

8 AGD RTV Zarex Kartuzy                       2              25 79

II Liga

1   Karud Kie?pino                                   34            91 36

2   Drink Team Kolbudy                          31            56 23                                       

3   Kostbet Fam Borowo                         30            76 38

4   Sombud Somonino                            24            53 45

5   Bucik Kartuzy                                   23            57 43

6   Big Stars Ostrzyce                            22            50 40

7   Zbrjstal Kartuzy                              22            39 32

8   TVK Teletronik Kartuzy                    18            58 45

9   Kaszub Kartuzy                                16            35 48

10  Elwoz Szklana                                 15            45 40

11  Goka Skrzeszewo                            13            54 68

12  Kwiaciarnia Zaremba Kartuzy          11            25 46

13  Amigo Tartak Kie?pino                      9              38 77

14  Iuvenes Kartuzy                              0                12 - 108

khlpn_stare.jpg